Daň z nemovitosti - stavby

 

 

Pokud chceme zahrnout budovu do přiznání k dani ze staveb, je nutné v režimu úravy budov označit údaj:  

 


 Viz. obrázek níže.

 

 Kód do přiznání DzN: Každý kód na sebe váže koeficient. Je důležité zkontrolovat aktuálnost koeficientů - číselník *4008 Kódy do přiznání DzN - viz. níže nastavení číselníků.

 Počet nadzemních podlaží: Má-li budova jedno nadzemní podlaží, nemusí se tento údaj vyplňovat vůbec. U staveb H až P uveďte počet dalších nadzemních podlaží stavby, jejichž zastavěná plocha podlaží přesahuje 2/3 výměry plochy zastavěné celou stavbou. U staveb pro podnikatelskou činnost se uvede počet všech dalších nadzemních podlaží, bez ohledu na zastavěnou plochu.  

Pozn.: Za první nadzemní podlaží se považuje každé konsrukční podlaží, které má úroveň podlahy nebo i její části do 0,80 m. pod nejnižším bodem přilehlého terénu, není-li v projektové dokumentaci stanoveno jinak. Všechna podlaží umístěná nad tímto podlažím včetně účelově určeného podkroví se považují za další nadzemní podlaží.

Daň z budovy  zobrazuje výslednou výši nájmu vypočtenou ke konkrétní vybrané budově.

 


Nastavení číselníků

 

1) Číselník kódů do přiznání DzN *4008 - zkontrolujeme, případně aktualizujeme, opravíme koeficienty.


 

2) Číselník obcí *4046 - doplníme koeficienty. Kliknutím na ikonu "otazník" zobrazíme nápovědu ke každému údaji.


 

Tisk přiznání daně z nemovitosti na tiskopisy České daňové správy ve WinFASu.

 

Pokyny k vyplnění přiznání dani z nemovitosti od zdaňovacího období roku 2011: 

http://i.iinfo.cz/urs-att/nemovitost_pokyny-129382540787940.pdf

 

 

 

 

Autor:    Mgr. ŠVOMOVÁ Jana    | Posl.změna:    15.03.2017    | Článek:    1102    |     www.WinFAS.cz