Režie

Metodika

 • V každé firmě se složitější výrobou se vyskytují náklady (popř. i některé výnosy např. úroky), které nelze jednoznačně přiřadit k určitým výkonům. Pro takové případy se zavádí výkony režií.
 • Rozlišují se především tyto druhy režií:
  • Výrobní
  • Pomocných činností
  • Závodová
  • Správní
 • Na tyto výkony by neměly být směrovány tržby např. za prodej majetku. K tomu by se měly využívat jiné výkony, které se nerozpouští (např. výkon 978 ostatní mimořádné náklady a výnosy).
 • U zemědělských firem se jedná tradičně o tyto výkony:
  • 960 – režie rostlinné výroby
  • 961 – režie živočišné výroby
  • 962 – režie pomocných činností
  • 970 – režie správní
  • 972 – režie závodová
 • Určení rozvrhové základny je dáno dvěma věcmi:
  • Určením na co směrovat jednotlivé režie. Mělo by se jednat jen výrobkové výkony, zakázky interní i realizační. Toto je určeno podmnožinami klíčů a zakázek. Lze i určit různé poměry rozvrhované činnosti na jednotlivé skupiny výrobků či činností (např. 40% celopodnikové režie na rostlinnou výrobu a 60% na ostatní  výrobky).
  • Jakou zvolit rozvrhovou základnu? Základna je odvislá od konkrétní výroby, kalkulací a firemních (historických) zkušeností. V současné době toto neřeší závazně žádný obecný zákonný předpis. Tato základna by měla být co nejobjektivnější. Používá se: přímé náklady, mzdy, hektary, krmné dny, materiálové náklady, veškeré náklady, tržby, procenta atd.. Lze zde určit i rozvrhové základny pro skupiny rozvrhovaných nákladů (např. materiál podle spotřeb materiálu apod.) Toto je určeno podmnožinou účtů a naturálních ukazatelů. Lze určit u rozpracovaných výkonů, kde vznikly náklady v předešlých letech, zda-li se mají např. náklady z předešlých let zahrnout do rozvrhové základny či nikoliv.
 • Poznámky: Někdy může nastat i to, že náklady jsou (třeba i chybou) záporné na výkonu režie nebo se jedná o kladný výsledek chybným zaúčtováním výnosů. Pak se režie rozpouští ne jako náklad ale jako výnos.

Číselníky pro rozpouštění režií

 • Každá firma má nastaveno při základní implementaci.
 • Jedná se o tolik AKTů, kolik máte režií na jednotlivých střediscích.
 • Jen si doplňujete (aktualizujete)  v aplikaci *123 Akty

  • NUD režie:
   • Podmnožina klíčů - režie, které se mají rozpouštět (kýbl). Musí zde být zadány veškeré kombinace klíčů u výkonu režie (např. auta).
   • Podmnožina zakázek – prázdná.
   • Podmnožina účtů - měly by být všechny výsledkové účty.
   • Podmnožina naturálních ukazatelů – prázdná.
  • NUDy na co režie:
   • Podmnožina klíčů -  na co se má rozpouštět.
   • Podmnožina zakázek – pokud se mají režie rozpouštět na zakázky.
   • Podmnožina účtů – pokud určují rozvrhovou základnu.
   • Podmnožina naturálních ukazatelů – pokud je základnou nějaký naturální ukazatel.
   • Vzhledem k tomu, že základny mohou být různé, mohou být různé korekční koeficienty, pak je těchto NUDů více.
 • Zkušební výpočet: v této aplikaci si můžete provádět zkušební výpočet včetně zobrazení mezivýpočtů v jednotlivých krocích. Slouží k tomu tlačítko Výpočet. Vlevo musíte stát na příslušném Aktu. Zadáte datum, ke kterému chcete provést výpočet a zaškrtněte parametr Včetně mezivýpočtů.

Ukončení rozpouštění režie na některé výkony.

 • Pokud požadujete ukončit rozpouštění režií na nějaký výkon (činnost, zakázku), pak spusťte aplikaci *123 Akty,  klepněte na tlačítko Dok.klíčů (Dokončení klíčů) a do druhého sloupce v zadejte datum ukončení výpočtu rozpouštění.

 • Toto ukončení musíte provést u všech kombinací klíčů, které se týkají daného výkonu.
 • Poznámka: ukončení rozpouštění na zadaný výkon zadáním datumu ukončení neznamená, že na tento výkon již nesmíte nic účtovat. Tento výkon běží dál jen se již na něj nerozpouští režie.

Předání do účta

 • Provádíte v aplikaci *1023 Automatické rozpouštění.

 • Zadáváte jen Období zpracování dat
  • Datum od zadáváte pouze v případě, že požadujete rozpuštění pouze za daný měsíc, nikoliv nápočtově od začátku roku (základna i data k rozpuštění).
 • Důležité:
  • V této aplikaci se provádí i ostatní výpočty.
  • Režie by měla vždy předcházet výpočtu nedokončené výroby.
 • Výpočet se provádí vždy s přepočtem od začátku roku, ale ukládají se jen konečné rozdíly k danému dni.
 • Výpočet můžete v daném měsíci opakovat bez omezení.
 • Účtování je určena u každého Aktu v *123 Akty:     8xx/9xx
 • Doporučení: pro každou režii mít samostatné analytiky účtů.
 • Pokud chcete z účetnictví vymazat předaný spojovací soubor rozpuštění režií, pak spusťte aplikaci *1018 Prohlížení účetních knih, vyberte knihu AUT označte příslušný doklad a stiskněte tlačítko !STORNO!.
 • Upozornění: Pokud používáte automatický výpočet rozpouštění režií, pak do výpočtu nikdy nevstupujte ručním dokladem.

Kontrola rozpouštění režií

 • IQ účetní data zaklíčovaná – dole si zadejte požadované výkony režií. Pokud bylo provedeno rozpuštění k danému dni, pak musí být výsledek za tyto výkony nulový.
 • Z pohledu nákladů je pro kontrolu dobrá sestava celkem dle výkonů (stále v IQ účetní data zaklíčovaná) a jen s podmínkou nákladového účtu režie (8xxxxx). Tím přehledně vidíte, zda-li není někde režie nesmyslná.
Autor:    Ing. DUŠEK Jiří    | Posl.změna:    13.06.2018    | Článek:    1234    |     www.WinFAS.cz