Klienti - Obchodní parametry klientů

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník | Klienti


 

Funkčnost nastavených obchodních parametrů

Obchodní parametry doplněné v aplikaci *3000 Klienti slouží k možnosti nastavení dohodnutých parametrů mezi dodavatelem a odběratelem. Nastavené obchodní parametry potom mohou řídit vzniklé doklady v Řízení zásob.

Varianta 1 - Moje firma nemá pobočky

Tato varianta popisuje případ, kdy vaše firma figuruje jako dodavatel a nemá žádné další pobočky. Na straně odběratele může být více poboček. Schéma ukazuje pořadí a místa, kde hledá WinFAS obchodní parametry, ze kterých doplní výsledný údaj na okno pořízení dokladu (např. datum splatnosti).

Příklad: Na pobočku klienta vystavuji doklad a dostanu se do pole datum splatnosti. WinFAS zkontroluje obchodní paremetry u pobočky klienta (odběratele) a neobjeví žádné nastavené obchodní parametry. Pokračuje tedy dále do obchodních parametrů u hlavní adresy klienta, kde již najde požadovanou informaci. Ve chvíli kdy jste našli informaci, program již dále v hledání nepokračuje a údaj doplní do pole datum splatnosti.

Varianta 2 - Moje firma má více poboček

Dodavatel - Firemní věta a jí podřízené dané množství poboček.
Odběratel - Hlavní adresa a jí podřízené dané množství poboček.


Pořadí dohledání obchodních parametrů 

 • pokud program nenajde nastavené obchodní parametry pro konkrétní nastavení odběratel/dodavatel, hledá v další úrovni dle schématu.
 1. Firemní pobočka ↔ klientova pobočka.
 2. Firemní pobočka ↔ klientova hlavní pobočka.
 3. Firemní hlavní pobočka ↔ klientova pobočka.
 4. Firemní hlavní pobočka ↔ klientova hlavní pobočka (defaultní nastavení na firmení větě, pokud klient nemá žádné obchodní parametry na sobě ani na své hlavní pobočce.
 5. Firemní pobočka-firemní pobočka
 6. Firemní hlavní pobočka-firemní hlavní pobočka

Nastavení obchodních parametrů

Obchodní parametry nastavíme v *3000 Klienti. V hlavním okně aplikace vyberem klienta u kterého chceme nastavovat obchodní parametry a stiskněte tlačítko Uprav. V editaci klienta musíte být dole přepnuti na záložce Pobočka (výchozí) a vpravo najdete tlačítko Obchodní a po jeho rozbalení se zobrazí možnost Parametry.

ZÁLOŽKA OBCHODNÍ PARAMETRY 1 (obchodní parametry pro fakturaci)

 

Obchodní parametry nastavujeme vždy pro jednotlivé firemní pobočky.

Platnost obchodních parametrů je řízena údajem Platnost od:

Vyšší datum končí platnost parametru s předchozím datem

 

 

1 Platnost parametrů

 •  nastavíme pro konkrétní firemní pobočky.
 •  je řízena datem, vyšší datum končí platnost parametru s předchozím datem

2 Symbol převažující

 • převažující konstatntní symbol pro bezhotovostní platební styk
 • převažující specifický symbol pro bezhotovostní platební styk
 • převažující variabilní symbol - použití jen ve zcela specifickýchpřípadech
 • převažující párovací symbol (pro další filtraci dokladů v účtu)

3 Limity

 • částka povolených závazků
 • částka povolených objednávek

4 Zaokrouhlení zúčtování

 • dohodnutý specifický počet dní splatnosti závazků
 • dohodnutý specifický počet dní splatnosti pohledávek
 • údaj určující, jak a nakolik desetinných míst zaokroulovat při při automatickém zúčtování faktur na sklad částku příjmu zboží , materiálu (pouze pokud nejsou faktury od dodavatele zaokrouhleny matematicky, ale nahoru).

5 Nastavení fakturace

 • status zaokrouhlení faktur  
 • určení převažujícího způsobu úhrady
 • určení způsobu platby - lze i podle požadavku ze strany klienta či ze strany firmy
 • fakturovat ihned 
 • perioda fakturace
 • posunutí období
 • pořadí úhrad - nastavení priorit pro provádění úhrad
 • zjednodušený daňový doklad
 • pravidelné objednávky

6 Volné texty

 • poznámka - uživatelská poznámka k obchodním paramerům klienta.
 • texty pro sestavy faktur
 • texty pro sestavy dokladů Řízení zásob.

Pokud ve výběru u jednotlivých parametrů zvolíme možnost NEURČENO, přebírá program nastavení konkrétního parametru z hlavní adresy klienta/mojí firemní věty podle toho, pro jakou kombinaci poboček nastavujeme obchodní parametry.

Nastavení obchodních parametrů pro fakuraci je do šablon doplňováno pomocí doplnění vzorců - projejich nastavení kontaktujte technickou podpodu  - podpora.fakturace@winfas.cz 

 

ZÁLOŽKA OBCHODNÍ PARAMETRY 2 (obchodní parametry pro Řízení zásob)

  

1 Sjednané parametry cenotvorby

 • sleva částka - sjednaná specifická sleva v celkové částce pro klienta.
 • sleva % - sjednaná specifická sleva v procentech pro klienta.
 • penále % - sjednané specifické procento penalizace.
 • dny splatnosti - sjednané specifické dny splatnosti.
 • sjednaná sleva - procentické určení stálé slevy.
 • dealerský typ - určení typu dealera.
 • cenová hladina - přiřazení konkrétní cenové hladiny pro klienta.
 • slevová hladina - přiřazení konkrétní slevové hladiny pro klienta.

2 Označení položek

 • číslo - zkrácená identifikace pro rychlé zadávání a vyhledávání
 • název - zkrácená identifkace pro rychlé zadávání a vyhledávání
 • druh čárového kódu - uživatelské označení druhu čárového kódu

3 Způsob dopravy

 • způsob dopravy - převažující způsob dopravy ke klientovi

4 Název dodávky 

 • název dodávky do knihy - převažujícící název dodávky do účetních knih.

5 Text na fakturu

 • text na fakturu - specifický text pouze u tohoto klient

ZÁLOŽKA OBCHODNÍ PARAMETRY 3 - dodací parametry


1 Provozní doba - rozpis provozní doby pro zpřesnění dodacích podmínek

2 Objednávkové parametry klienta - nastavení objednávkových parametrů (závozové dny) 

 

Autor:    SYNKOVÁ Jana    | Posl.změna:    19.11.2020    | Článek:    2622    |     www.WinFAS.cz