OČR - z důvodu uzavření výchovného zařízení

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


 

 

1. Podmínky vzniku nároku na ošetřovné

Podrobné informace k podmínkám a nárokům na ošetřovné jsou uvedeny na stránkách České správy sociálního zabezpečení
https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

Parametry krizového ošetřovného:

 • Ošetřovné dle níže uvedených parametrů bude vypláceno zpětně a to po celou dobu trvání mimořádných opatření, tzn. od 1. dne potřeby péče o dítě.
 • Nárok na ošetřovné budou mít rodiče při péči o dítě mladší 10 let jako je tomu i u klasického ošetřovného. Nárok na ošetřovné náleží i při péči o nezaopatřené děti účastnící se školní docházky závislé na péči jiné osoby (již od stupně I.) bez omezení věku a osoby starší 10 let závislé na péči jiné osoby využívající služby denních, týdenních stacionářů a obdobných zařízení.
 • Výše ošetřovného bude činit 70 % redukovaného denního vyměřovacího základu.
 • Minimální denní výše ošetřovného je nově stanovená na 400 Kč. A to pro ty, kteří mají plný úvazek, ale výše denní vyplacené částky by byla nižší než tento limit.
 • Kromě zaměstnanců budou mít na ošetřovné nárok také osoby pracující na dohodu o provedení práce nebo o pracovní činnosti, pokud odvádí nemocenské pojištění.
 • Obdobně jako v jarních měsících se rodiče budou moci v péči o dítě neomezeně střídat. Stejně jako na jaře bude platit podmínka, že se nebudou moci střídat v průběhu stejného dne.
 • Nárok na ošetřovné bude možné čerpat po celou dobu uzavření škol. Nárok na něj zaniká ukončením zaměstnání.
 • Po otevření škol bude krizové ošetřovné nadále platit pro děti, které se nemohou účastnit výuky z důvodu nařízení karantény v rodině.

Tiskopis "Žádost o ošetřovné" vyplňuje žadatel,  kterou si vygeneruje na stránkách
https://eportal.cssz.cz/web/portal/tiskopisy-zoppd-m

Vygenerovanou žádost předá zaměstnavateli.

 

2. Pořízení OČR ve WinFAS

 • aplikace *7037 Nepřítomnosti
 • stav 5200-00 Kal. dny OČR placené
  • identifikátor = číslo žádosti
  • zatržítko u údaje „Zahraniční doklad/Prodloužené OČR“


Pokud se v rámci jedné OČR střídají pečující osoby, tato OČR bude pořízena podle dob, za kterou ji zaměstnanec čerpal. To platí i v případě přerušení v době školních prázdnin, viz. př.:

 • čerpání OČR – ve dnech 1.4 – 3.4., 20.4. -27.4.
 • bude pořízena dvěma stavy nepřítomnosti
 • příloha bude vytvořena z prvního stavu nepřítomnosti
 • za ostatní dny bude zam_ci pořízena mzdaStanovení rozhodného období

Podmínky nároku na ošteřovné se posuzují ke vzniku sociální události a k prvnímu převzetí do péče u střídajícího se zaměstnance.
Podle splnění podmínek se zjišťuje rozhodné období (ke dni vzniku sociální události/převzetí do péče).

Př.
Zavření škol 14.10. = vznik sociální události

14.10. - 01.11. osoba bez nároku na ošetřovné
02.11. - 22.11. matka s nárokem na ošetřovné, rozhodné období ke dni vzniku soc. události, tj. 14.10. (RO 10/19 - 09/20)
23.11. - 29.11. otec s nárokem na ošetřovné, rozhodné období ke dni převzetí do péče, tj. 23.11. (RO 11/19-10/20).

Vytvoření Přílohy k žádosti o dávku v IS WinFAS

V IS WinFAS se rozhodné období stanovuje podle údaje Datum od.

Pokud nastane situace, viz příklad výše, kdy zaměstnanec bude žádat o ošetřovné 2.11., ale rozhodné období se má posuzovat podle data vzniku sociální události = 14.10. Přílohu vytoříte následujícím způsobem.

1) varianta
V nepřítomnostech pořídíte OČR s počátkem soc. události, Datum od = 14.10., uložíte.
Poté vytoříte Přílohu, ve které bude rozhodné období podle počátku sociální události.
Následně musíte upravit OČR podle počátku čerpání , Datum od = 2.11., uložíte.

2) varianta
V nepřítomnostech bude uložena OČR,  Datum od = 2.11. (počátek čerpání)
Ve vytvořené Příloze musíte provést úpravy rozhodného období, tj. musí být stanoveno podle počátku sociální události (14.10.)


Pod tl. Započ. příjem provedete úpravy podle rozhodného období. Smažete řádek nenáležíjcí do RO (10/2020) a pořídíte nový řádek (10/2019) a vyplníte požadované hodnoty.

 

Doplňující informace:

V souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 došlo ke změně zákona o nemocenském pojištění, s ohledem na způsob současných výpočtů by se měly tyto doby počítat do vyloučených.

Doposud nebyl změněn zákon č. 155/1995 o důchodovém pojištění. Předpokládáme, že tyto doby OČR budou náležet do vyloučených dob. Pokud tato změna nebude, budeme  klienty informovat o přepočtu dob ELDP.

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    04.12.2020    | Článek:    2705    |     www.WinFAS.cz