Příspěvek v karanténě/izolaci - tzv. izolačka

Související rozcestníky | Hlavní rozcestník Řízení lidských zdrojů


Zákon č. 121/2021 Sb., o mimořádném příspěvku zaměstnanci při nařízené karanténě, izolaci

Tzv. izolačka je mimořádný příspěvek, který zaměstnavatel vyplácí k náhradě příjmu u zaměstnance, kterému byla nařízena karanténa nebo izolace po 28.2.2021.
Nenáleží však zaměstnanci, kterému byla nařízena karanténa/izolace v období 5 dnů ode dne návratu ze zahraničí (s výjimkou pracovních cest).

Pokud navazuje izolace na karanténu, platí, že jde o kontinuální sociální událost karantény. Proto se náhrada mzdy spolu s mimořádným příspěvkem vyplatí pouze jednou, v období prvních 14 dnů ode dne, kdy byl zaměstnanec dán do karantény.

Zaměstnanci přísluší za každý kalendářní den, nejdéle však po dobu trvání prvních 14 kal. dní sociální události, příspěvek max. ve výši 370,-.Pokud součet příspěvku a náhrady příjmu přesáhne 90 % průměrného výdělku za odpovídající počet zameškaných hodin, příspěvek se o tento rozdíl sníží.

Příspěvek je osvobozen od daně, nezahrnuje se ani do vyměřovacích základů pro odvod pojistného.

Aktuální informace a příklady k výplatě izolačky jsou dostupné na stánkách https://www.mpsv.cz/web/cz/izolacka

Na stránkách ČSSZ jsou aktuální informace a příklady výpočtů (sekce Aktuality) a vzorových notifikací  (viz odkaz na ntf) https://www.cssz.cz/documents/20143/99641/Vzorove_notifikace_izolace_TP.xlsx/2c347689-8186-2612-9d8e-8a1bdcd7eac5

Zpracování notifikací

V notifikacích je zobrazován, kromě karantény, nově i údaj o izolaci. Je doplněn ve sloupci Poznámka.

Při zpracování notifikací postupujte jako při zpracování klasické neschopenky, viz návod +2647.
Zpracování bylo doplněno o nové upozornění na vytváření příspěvku Izolačka, které pozorně čtěte.

Při výplatě "izolačky" postupujte podle metodiky uvedené na stránkách  cssz.cz a mpsv.cz.
Při zpracování jednoznačných e-neschopenek se uvedené údaje předvyplní (viz níže), ale odpovědnost za správné
nastavení je na uživateli.

Průběh zpracování

 • označte ntf, kterou chcete zpracovat


 • pokud je v poznámce „karanténa“ nebo „izolace“, tak se předvyplní škrtátko na příspěvek Izolačka.


 

 • Když je v poznámce „izolace“ , zobrazí se navíc varování na započítání případné předchozí karantény
  1. v pořízení je předcházející karanténa nalezena (která končí datem začátku neschopenky izolace, nebo je karanténa v pořízení zatím neukončená)
   Izolaci navažte - tl. Navázání, náhrada společně s izolačkou se vypočte  2. nová izolace navazuje na již pořízenou karanténu, která začala před 1.3.
   • nebude zatržítko u údaje Příspěvek izolace,karanténa
   • tl. Ručně mzdy pořídíte odpovídající počet kal.dnů, hodin (zameškané hodiny) za které náleží "izolačka", dle metodiky

Zobrazená hlášení a varování upozorňují na karantéu/izolačku, ale vlastní nastavení škrtátek a datumů na výplatu izolačky je odpovědností uživatele !!!

Př. Zam_ci nařízená karanténa od 1.3., od 10.3. navazuje neschopenka s izolačkou
Nastavení: u nemoci=izolaci bylo provedeno Navázání, u karantény není zatržítko Příspěvek izolace


vypočtené mzdy


Př. Zam_ci je nařízená karanténa od 1.3.

vypočtené mzdy

Příspěvek se bude počítat, až bude vyplněno Náhrada do , protože se výše příspěvku musí sečíst s vyplacenou náhradou a porovnávat s 90% průměru.
Údaj Příspěvek izolace, karanténa: musí být zatrhnuto, pokud na sebe stavy navazují, zatržíko bude jen u navazujícího stavu nepřítomnosti.

Izolačka je vyplácena tl. Ručně mzdy - pořízený druh mzdy 5152-09 se nezobrazí na sestavě po uložení nepřítomnosti,
ale je uložen ve mzdách, v apl. *7029. 

5152-09 Příspěvek karanténa izolačka

Dny – počet dnů, za který náleží příspěvek 370 Kč
Hodiny – hodiny za které byla vyplacená náhrada za nemoc
Množství – kolik byla náhrada za nemoc (je zobrazena neredukovaná sazba, sazba, koeficient jako u 3700)
Peníze – výsledný příspěvek za počet dnů (v součtu s náhradou činí max 90% neredukovaného průměru)

Přecházející karanténa / izolačka do následujícího měsíce

Příspěvek se počítá za každý měsíc zvlášť, tj. uloží se dva řádky (každý v jiném období mezd).
V limitních případech tedy může vzniknout rozdíl (pokud v jednom měsíci izolačka za kal. dny spolu s náhradou mzdy za prac. dny přesáhne 90% průměru a v druhém měsíci nepřesáhne, přitom v součtu obou měsíců by nepřesáhla).  Při přechodu z března do dubna se náhrady a výplata izolačky bude navíc vypočítávat z rozdílných průměrů.

Kvůli porovnání na 90% průměru doporučujeme provést kontrolu na výplatu izolačky v součtu za oba měsíce. V případě zjištěného rozdílu pořiďte rozdíl v penzích pod tl. Ručně mzdy.

Doplňující informace:

Pokud v nepřítomnostech pořizujete Ručně mzdy (nejčastěji využíváte, pokud není nastaven prac. kalendář),
musíte pořídit také tento DM 5152-09, a vyplnit jen Dny a Hodiny, peníze za izolačku se spočítají podle zadaných údajů.

Přes Ručně mzdy lze také dělat různé doplatky a rozdíly. Chybně přeplacený příspěvek za počet dnů lze např. sebrat tak, že se Dny pořídí mínusem...

Izolačku lze omezit jen do data (výjimečné případy) - tl. Další údaje.

Přehled o výši pojistného

V souvislosti s příspěvkem v karanténě a izolaci se od 3/2021 používá nový formulář.
Byla upravena datová věta pro VREP a datovou schránku.
Na formuláři se nově uvádí:

 • počet zaměstnanců, kterým se vyplácí příspěvek
 • celková výše příspěvku odečítaná od pojistného
 • výsledná částka k úhradě pojistného

Pokud vyjde celková částka záporná, jedná se o pohledávku vůči ČSSZ, kterou ČSSZ následně uhradí a ve WFji napárujete.

Změny v zaknihování a sestavách

V *7040 Zaknihování je vyplacený příspěvek odečten od odvodu pojistného.

Byly upraveny sestavy:

 • Druhy mezd-vyúčtování
 • Sociální pro kontroly
 • Nemocenské u zaměstnance, Nemocenské u PPV, Nemocenské za měsíce

Účtování izolačky

Doporučené účtování izolačky: 336/331
(Stejným způsobem se účtovalo nemocenské, které proplácela ossz velkým organizacím - do roku 2007)

 

Autor:    PAVELKOVÁ Romana    | Posl.změna:    30.04.2021    | Článek:    2890    |     www.WinFAS.cz